Επικοινωνία: 210.7292180 & info@novatech.gr

Μονάδα Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας XRGI® 6 στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, Κλινική Περιστερίου
 
Μεταξύ των έργων ΣΗΘ της εταιρίας NOVATECH Engineering βρίσκεται η επιτυχής εγκατάσταση μονάδας XRGI® 6 στην Κλινική Περιστερίου του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών. Οι τιμές ονομαστικής ισχύος που αποδίδει σε πλήρες φορτίο είναι 6.0 kW ηλεκτρικής και 12.4 kW θερμικής ισχύος, ενώ η αντίστοιχη κατανάλωση θερμικής ενέργειας καυσίμου είναι 20.0 kW (ΚΘΔ). Στη συγκεκριμένη εγκατάσταση, η παραγόμενη θερμότητα αξιοποιείται για τη θέρμανση του ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ), καθώς υπάρχει συνεχής ζήτηση καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους και διασυνδέεται υδραυλικά στον αγωγό επιστροφής προς το λέβητα φυσικού αερίου για τα ΖΝΧ, ονομαστικής ισχύος 256 kWth. Η ονομαστική ισχύς της μονάδας επιλέχθηκε με τρόπο ώστε κατά τους θερινούς μήνες η θερμότητα που παράγει να είναι επαρκής ώστε να μην καταναλώνεται καθόλου επιπλέον καύσιμο στον λέβητα ΖΝΧ.
 
 
Η εγκατάσταση έχει υλοποιηθεί σε αύλειο χώρο του κτηριακού συγκροτήματος, σε ειδικά διαμορφωμένο οικίσκο.
 
 
Με κόστος κατανάλωσης ίσο με 0.13 €/kWh για την ηλεκτρική ενέργεια (συμπεριλαμβάνοντας τις πρόσθετες χρεώσεις μεταφοράς, ειδικού τέλους μείωσης εκπομπών αερίων καθώς και τις χρεώσεις μέγιστης ισχύος ), 0.055 €/kWh για το φυσικό αέριο (ΑΘΔ) και 0.045 €/kWh για το ίδιο καύσιμο σε χρήση μονάδας ΣΗΘ (επιδοτούμενη τιμή φυσικού αερίου για συμπαραγωγή), το οικονομικό όφελος που προκύπτει στο συνολικό τιμολογιακό κόστος κατανάλωσης ενέργειας των εγκαταστάσεων προερχόμενο από τη λειτουργία της μονάδας XRGI®6 ανέρχεται στα 4534 €/έτος  ή 756 €/kW εγκατεστημένης ηλεκτρικής ισχύος. Ανάγοντας την εξοικονόμηση ανά μονάδα ονομαστικής ισχύος, με λειτουργία μονάδας ΣΗΘ XRGI® 20, είναι εφικτή η εξοικονόμηση 15000 €/έτος.
Από περιβαλλοντικής άποψης, το ενεργειακό αποτύπωμα των εγκαταστάσεων εκτιμάται ότι μειώνεται κατά 23.57 τόνους CO2 ανά έτος για τη μονάδα XRGI®6 και 84.96 τόνους CO2 ανά έτος για τη μονάδα XRGI®20.
 
Μονάδα Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας XRGI® 20 σε εγκαταστάσεις κολυμβητηρίου εκπαιδευτικού ιδρύματος, Ψυχικό
 
Η Novatech Engineering έχει εμπειρία στην εγκατάσταση συστημάτων XRGI® σε ενεργειακά συστήματα κολυμβητηρίων. Στα έργα τηε περιλαμβάνεται η επιτυχής εγκατάσταση μονάδας XRGI® 20, ονομαστικής ηλεκτρικής ισχύος 20 kW και θερμικής 39 kW σε μηχανοστάσιο κολυμβητιρίου ιδιωτικού εκπαιδευτικού ιδρύματος. Η εγκατάσταση πραγματοποιήθηκε σε προϋπάρχον σύστημα το οποίο συμπεριλάμβανε τέσσερις αντλίες θερμότητας (δύο χαμηλών και δύο υψηλών θερμοκρασιών) και δύο λέβητες φυσικού αερίου, και ο σκοπός του οποίου είναι η θέρμανσση της κολυμβητικής δεξαμενής, των θερμαντικών συσκευών του συνολικού κτηρίου (σώματα υψηλών και αερόθερμα χαμηλών θερμοκρασιών) και του δοχείου αδρανείας του ΖΝΧ. Η διαστασιολόγηση της μονάδας XRGI® είναι τέτοια που επιτρέπει την πλήρη αναστολή λειτουργίας των αντλιών θερμότητας υψηλών θερμοκρασιών. Η παραγόμενη ηλεκτρική ισχύς, κατα κύριο λόγο,  ιδιοκαταναλώνεται στο κτήριο του κολυμβητηρίου, ενώ οποιαδήποτε πιθανή περίσσεια επστρέφεται σε ηλεκτρολογικό πίνακα από όπου μπορεί να διοχετευθεί σε άλλα κτήρια του συγκροτήματος.