Επικοινωνία: 210.7292180 & info@novatech.gr

Γιατί NOVATECH

Γιατί NOVATECH

Η NOVATECH ειδικεύεται στην  κατασκευή μικρής, μεσαίας και μεγάλης κλίμακας διασυνδεδεμένων φωτοβολταϊκών συστημάτων. Πιο συγκεκριμένα, επικεντρώνει τις δραστηριότητές της στον σχεδιασμό, την προμήθεια ποιοτικού εξοπλισμού και φυσικά την εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Φ/Β έργων με το «κλειδί το χέρι». Ο βασικός εξοπλισμός ενός σταθμού περιλαμβάνει τα Φ/Β πλαίσια, τους αντιστροφείς (inverters), τις βάσεις στήριξης των πλαισίων, τους ηλεκτρολογικούς πίνακες, τις καλωδιώσεις AC και DC, την αντικεραυνική προστασία και την περιμετρική γείωση.

Πέραν όμως της εγκατάστασης του φωτοβολταϊκού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, η NOVATECH προσφέρει στους πελάτες της ένα πλήθος συμπληρωματικών - αλλά συχνά απαραίτητων - υπηρεσιών που περιλαμβάνουν:

·   Σύνταξη Τεχνικών Μελετών:  Προμελέτη, οικονομοτεχνική μελέτη και οριστική μελέτη εφαρμογής 

·   Έργα Μηχανικού:  Τοπογραφικό σχέδιο, γεωτεχνική μελέτη, χωματουργικές εργασίες, εγκατάσταση οικίσκου, πάκτωση συστημάτων στήριξης (με πασσαλόμπηξη ή σκυροδέτηση) και περίφραξη

·   Λειτουργία και Συντήρηση Ηλιακών Πάρκων:  Μετά την εγκατάσταση και τη διασύνδεση ενός Σταθμού, προσφέρεται η επιλογή στους ιδιοκτήτες της εγκατάστασης της ανάληψης της συντήρησης της μονάδας για όλη τη διάρκεια ζωής της.  Σε αυτήν την περίπτωση, η Φ/Β εγκατάσταση παρακολουθείται καθημερινά από το κέντρο ελέγχου της Novatech με αποτέλεσμα τον άμεσο εντοπισμό και επίλυση των προβλημάτων, είτε εξʼ αποστάσεως, είτε με επί τόπου επίσκεψη, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο.