Επικοινωνία: 210.7292180 & info@novatech.gr


Περιγραφή: Κατασκευή βιομηχανικών θερμομονώσεων σωληνώσεων και εξοπλισμού στη μονάδα U-3300 του Διυλιστηρίου των Ελληνικών Πετρελαίων (ΕΛ.ΠΕ.) στον Ασπρόπυργο Αττικής.

Κύριος Έργου: ΕΛ.ΠΕ. 

Ανάδοχος Έργου: Ε.Κ.Μ.Ε. Α.Ε. 

Τόπος Εργασίας: Ασπρόπυργος Αττικής 

Χρόνος Επίβλεψης: Ιουν. 2004 - Δεκ. 2004