Επικοινωνία: 210.7292180 & info@novatech.gr


Περιγραφή: Κατασκευή δικτύων σωληνώσεων πυρόσβεσης με καταιονητήρες και πυροσβεστικές φωλιές στη νέα αποθήκη πλέγματος και στη νέα γραμμής παραγωγής της    ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ Α.Ε. (Βιομηχανία Παραγωγής Προϊόντων Σιδήρου) στο εργοστάσιο                          στην Ελευσίνα.

Κύριος Έργου: ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.

Ανάδοχος Έργου: Σ. ΣΤΡΑΤΕΛΗΣ

Τόπος Εργασίας: Ελευσίνα Αττικής

Χρόνος Επίβλεψης: Ιουλ. 2006 - Δεκ. 2006